KONSULTACJA LEKARSKA

Konsultacja lekarska jest najważniejszym elementem procesu diagnostyczno-terapeutycznego, najistotniejszym momentem w procesie leczenia jest postawienie właściwej diagnozy, z której wynika prawidłowa, gwarantująca sukces terapia. Lekarz mając prawidłowe rozpoznanie choroby ustala określony program dalszego postępowania terapeutycznego. Program ten zawiera instrukcje dotyczące, między innymi, przyjmowania leków, rehabilitacji, zakresu badań i wizyt kontrolnych. Pacjent powinien współdziałać w celu zrealizowania powyższego programu udzielając możliwie najdokładniejszych odpowiedzi na zadawane pytania. Dobrym zwyczajem jest posiadanie przy sobie wszelkich badań lekarskich oraz wypisów szpitalnych z bliskiej przeszłości.

Rozpoznanie choroby, niejednokrotnie, nie jest rzeczą prostą. Medycyna nie jest nauką matematycznych reguł, wedle których można dokładnie przewidzieć przebieg choroby. Każdy chory jest inny, a organizmy ludzkie różnią się. Są oczywiście pewne podstawowe reguły, z których lekarz stara się korzystać w trakcie stawiania diagnozy i procesu leczenia, niekiedy ujęte w algorytmy postępowania. W pracy zawodowej codzienną praktyką jest zasięganie opinii innych lekarzy oraz organizowanie w trudnych przypadkach konsyliów lekarskich.

Współcześnie znaczenie konsultacji medycznej odgrywa szczególną rolę. Podkreślić należy, że jest to nie tylko obowiązek lekarza, ale przede wszystkim prawo pacjenta.

Informacje +48 668 793 039