ZAPYTANIE OFERTOWE 2/11/2017

NA ZAKUP KOMPUTEROWEGO SEPARATORA KOMÓRKOWEGO W RAMACH PLANOWANEGO DO REALIZACJI PROJEKTU

W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2014 – 2020,

OŚ PRIORYTETOWA: II. INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA

DZIAŁANIE: II.3: ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI MŚP

PODDZIAŁANIE: II.3.1: INNOWACJE W MŚP

Tytuł projektu: „INNOWACYJNA METODA LECZENIA MALFORMACJI NACZYNIOWYCH I BLIZN”

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę poniżej wymienionych środków trwałych:

1.       Komputerowy separator komórkowy

 

I.        ZAMAWIAJĄCY I OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:
MEDEVAC BARTOSZ PAWLIKOWSKI

ul. Miedziana 9/19

90-038 Łódź

Osoba uprawniona do kontaktów:

Bartosz Pawlikowski

e – mail:  bartosz.pawlikowski1976@gmail.com; telefon: 721 444 144

 

II.     POSTANOWIENIA OGÓLNE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

III.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa i montaż  (wraz z transportem) nowych urządzeń o poniższych parametrach:

 

1.       Komputerowy separator komórkowy

KOD CPV: 42931100-2

Nazwa kodu: Wirówki laboratoryjne i akcesoria

 

Minimalne wymagania techniczne:

Komputerowy Separator Komórkowy, wyposażony w pompę infuzyjną, czujniki separujące i dotykowy kontroler sterujący z ekranem, umożliwiający obsługę i monitorowanie procesu separacji, modyfikację objętości wprowadzanego materiału i objętości produktu końcowego oraz jego właściwości. Umożliwia przetwarzanie od 26 do 360ml (do wyboru gradacja co 1ml) krwi lub szpiku przy użyciu jednego wkładu sterylnego, w zależności od użytego wariantu oprogramowania. Zapewnia sterylny, zamknięty obieg – materiał, podawany bezpośrednio do bębna separującego, automatyczną pompą infuzyjną, ze strzykawki (bez konieczność przestrzykiwania do worka). Koncentracja trombocytów w PRP, w zależności od protokołu separacji, na poziomie 10-14 razy wartość bazowa (tzn.2,5-3,5ml płytek krwi w µl), koncentracja komórek multipotencjalnych w BMC minimum: MSC CD105+ 6,3 razy, MSC CD73+ 5,4 razy, HSC CD 133+ 5,4 razy, HSC CD34+ 5,6 razy wartość bazowa. Pozwala Operatorowi ściśle określić ilość uzyskanego PRP/MSC – od 3 do 60 ml przy tej samej wysokiej koncentracji na poziomie 10-14/5,4-6,3 razy wartość bazowa. Umożliwia prace w dwóch trybach – produkcja standardowego PRP i MSC pod kątem wysokiego zagęszczenia płytek/komórek oraz – produkcja PRP i MSC pod kątem modyfikacji poziomu erytrocytów.

1 sztuka

 

 

IV.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności.

 

V.     TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

1.       Komputerowy separator komórkowy – do 22.12.2017 r.

 

VI.  MIEJSCE DOSTAWY

MEDEVAC BARTOSZ PAWLIKOWSKI
ul. Radwańska 26, 90-541 Łódź
VII.        WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WRAZ ZE  SPOSOBEM DOKONYWANIA  ICH OCENY  ORAZ INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)       uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)      posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c)       pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca winien oświadczyć i zobowiązać się wobec poniższych stwierdzeń (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego):

1.              Zapoznałem/-liśmy się z treścią ww. zapytania ofertowego i nie wnoszę/-imy do niego żadnych zastrzeżeń oraz przyjmuję/-my warunki w nim zawarte.

2.              Oferowany Przedmiot Zamówienia spełnia wymagania techniczne i jakościowe określone przedmiotem ww. zapytania ofertowego.

3.              Podejmuję/-my się wykonania Przedmiotu Zamówienia opisanego w ww. zapytaniu ofertowym, zgodnie z wymogami zapytania ofertowego, obowiązującymi przepisami i należytą starannością.

4.              Oświadczam, że w stosunku do Wykonawcy nie ogłoszono upadłości, nie złożono wniosku o upadłość Wykonawcy, nie otwarto w stosunku do Wykonawcy postępowania likwidacyjnego.

5.              Oświadczam, iż Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w formule „Spełnia”/ „Nie spełnia” na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu oferty będącego załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

VIII.      OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Oferty złożone w inny sposób będą odrzucane. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Oferta musi być ważna przez okres minimum 30 dni. W ofercie należy podać termin jej ważności. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

IX.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.11.2017 r. do godziny 10:00.

–   osobiście lub listownie na adres Zamawiającego: MEDEVAC BARTOSZ PAWLIKOWSKI; ul. Miedziana 9/19, 90-541 Łódź

–   w formie elektronicznej na adres: biuro@klinikapawlikowski.pl

Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta wpłynie do siedziby Zamawiającego lub na skrzynkę mailową o podanym wyżej adresie w terminie określonym w niniejszym punkcie. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

 

X.     TERMIN I MIEJSE OTWARCIA OFERT
Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.11.2017 o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

 

XI.  OCENA OFERT
Opis kryteriów, którymi firma będzie się kierowała przy wyborze oferty oraz znaczenie tych kryteriów.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100.

 

1.       Kryterium dopuszczające do dalszej oceny – ocena zgodności oferty z przedmiotem zamówienia.

2.       Kryterium oceny ofert:

·         Cena brutto – waga 100 %.

Oferent podaje w formularzu ofertowym łączną cenę brutto środków trwałych zgodnie ze specyfikacją zawartą w niniejszym zapytaniu ofertowym. Kryterium ocenione będzie na podstawie ceny brutto obliczonej przez Oferenta na Formularzu Ofertowym, wg. następującego wzoru:

 

P =  x100

 

gdzie:

P – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za zaoferowaną cenę

Cn – najniższa zaoferowana cena w postępowaniu

Cob  – cena zaoferowana w ofercie badanej

 

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o powyższe kryteria. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.

W przypadku wskazania w ofercie ceny w walucie innej niż PLN, cena ta zostanie przeliczona na PLN według średniego kursu danej waluty opublikowanego przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne dla wykonania Przedmiotu Zamówienia (m. in. dostawa). Dla zapewnienia porównywalności ofert dostawców ceną podlegającą ocenie będzie łączna cena brutto określona w ofercie.

 

XII.        INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Oferent, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie powiadomiony przez Zamawiającego elektronicznie na adres e-mail wskazany w ofercie lub osobiście/listownie na adres wskazany w ofercie.

 

XIII.      ZAWARCIE UMOWY
Oferent, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu ofert. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

 

XIV.      DODATKOWE INFORMACJE
1.       Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia.

2.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

–   zmiany warunków udzielenia zamówienia,

–   unieważnienia postępowania,

–   nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,

–   pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.

W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

Załączniki:

Załącznik numer 1 – Formularz ofertowy